DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 121
Toàn hệ thống: 1542
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

1.      Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần

1.1  Kiến thức giáo dục đại cương

1/. Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh                                     15TC

 

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

2/. Giáo dục thể chất                                                                                           3TC

 

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 và Quyết   định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

3/.Giáo dục quốc phòng                                                                                 165 tiết

 

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

4/.Ngoại ngữ                                                                                                         7 TC

 

Cung cấp những kiến thức và kĩ năng cơ bản nhất về một ngoại ngữ làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt được trình độ trung cấp (B) trước khi tốt nghiệp ra trường.

         

         5/Sinh đại cương:                                                                                                2TC

 

          Là môn học nền, chuyển tiếp với phổ thông & đại học giúp SV: ôn tập kiến thức cũ, tiếp thu củng cố kiến thức mới theo phương pháp học thuyết trình, seminar.Cung cấp những kiến thức về cấu tạo, thành phần hóa học, sự vận chuyển các chất qua màng tế bào, năng lượng học, sự quang hợp và hô hấp tế bào, cơ sở vật chất của sự di truyền AND, ARN, các qui luật di truyền, sự phân bào, đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thể, sự tiến hóa của sinh giới..

 

6/. Thực vật học và phân loại thực vật                                                             2TC

 

Tế bào thực vật, các loại mô thực vật, hình thi ngồi, cấu tạo giải phẩu của các cơ quan thân, rễ, lá, sự hấp thu các chất, sự sinh trưởng và chất điều hòa sinh trưởng, phân loại học, phân loại giới thực vật và ích lợi của thực vật.

7/. Thực tập thực vật học và phân loại thực vật                                              1TC

 

 

Kiến thức tổng quát về phân loại, cách đặt tên, vị trí các nhóm, ngành học, ngành TV và các đại diện trong hệ thống phân loại giới TV bậc cao, hiểu được hình thi và cấu tạo giải phẩu của tế bào, mô TV, cơ quan sinh sản, cơ quan sinh dưỡng, sự hấp thu và vận chuyển các chất trong cây, chất sinh trưởng TV, tầm quan trọng TV trong sinh giới. Vận dụng kiến thức về thực tiễn trồng trọt, nhân giống, bảo quản, cấy mô…

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương.

 

8/. Toán cao cấp                                                                                                  4TC  

    

Toán cao cấp B1: Các kiến thức về tập hợp, ánh xạ, hàm số; Trường số thực, số phức và trường số phức; Giới hạn, tính liên tục, phép tính vi phân, tích phân của hàm một biến số và ứng dụng; Phương trình vi phân; Chuỗi số, dãy hàm, chuỗi hàm.

Toán cao cấp B2: Các kiến thức về đại số tuyến tính, bao gồm: Định thức, Ma trận, hệ phương trình tuyến tính; Hàm nhiều biến, phép tính vi phân của hàm nhiều biến, cực trị, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm hai biến; Đường, mặt bậc hai, tích phân kép, tích phân bội.

Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp B1

 

9/. Hoá đại cương                                                                                                2TC

 

Các khái niệm và định luật cơ bản của hóa học. Cấu tạo chất các nguyên lý nhiệt động hóa học. Dung dịch Điện hóa, khái niệm về hệ keo

Điều kiện tiên quyết: không

 

10/.Hóa hữu cơ                                                                                                    2TC

 

Các khái niệm cơ bản về lý thuyết hữu cơ, các hợp chất hữu cơ quan trọng: Hidrocacbon ancol và phenol, andehit xeton, axit cacboxylic và dẫn xuất, gluxit, các hợp chất chứa nitơ, ancaloit, terpenoit-carotenoit, steroit.

Điều kiện tiên quyết: Hóa đại cương

 

11/. Tin học đại cương                                                                                        3TC

 

Giới thiệu những  khái niệm cơ bản về các hệ điều hành, cấu tạo và cách sử dụng máy tính. Xử lý văn bản, quản lý dữ liệu, các phần mềm cơ bản.Giới thiệu về internet và cách truy cập.

 

12/.Quản trị trang trại                                                                                          2TC

 

  Mục tiêu SX của trang trại, nguồn lực và quản lý nguồn lực ; chi phí và kết quả SX kinh doanh ; phân tích chi phí - lợi ích ; quản lý rủi ro ; marketting ; Chính sách nhà nước đối với nông trại       

                                                                                           

13/.Tâm lý học giao tiếp                                                                                       2TC

                                                                                                                  

Những kiến thức cơ bản về tâm lý học đại cương, tâm lý học xã hội và quản lý, đồng thời gắn liền lý thuyết với khả năng ứng dụng tâm lý học vào đời sống thực tiễn và hoạt động chuyên môn.

 

14/. Mỹ thuật đại cương                                                                                    2TC   

 

 

Lịch sử phát triển mỹ học, quan niệm về cái đẹp trong quá trình sáng tạo nghệ thuật kiến trúc và các loại hình nghệ thuật khác qua các thời đại, phạm trù của mỹ học để vận dụng chúng vào ngành thiết kế cảnh quan.  

 

15/. Xác suất thống kê                                                                                         3TC

 

Yêu cầu của môn học: Hiểu được bản chất của xác suất và các tính chất cơ bản của nó. Nắm vững và sử dụng được các định lý về xác suất: định lý cộng, định lý nhân, công thức xác suất toàn phần và Bayes. Nắm vững và lập được các phân phối nhị thức, siêu bội, Poisson, mũ, chuẩn, student, Fiser. Trang bị các kết quả cơ bản va 2ca1c phương pháp cơ bản của thống kê toán học ứng dụng trong sinh học. Kiểm định giả thuyết về trung bình, về tỷ lệ. So sánh 2 giá trị trung bình , 2 tỷ lệ. Kiểm định sự phù hợp giữa số liệu mẫu với phân phối cho trước. So sánh nhiều tỉ lệ, nhiều trung bình. Hệ số tương quan, đường hồi quy thực nghiệm

Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp B1, B2

 

16/. Sinh thái môi trường                                                                                    2TC

 

Nội dung: Các nguyên lí sinh thái học cơ bản cần cho việc quản lí, bảo vệ và khôi phục tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Các hệ sinh thái, việc sử dụng hợp lý và bảo vệ các nguồn tài nguyên ( nước, đất, rừng…) liên quan giữa sinh thái học và bảo vệ môi trường đến sự phát triển kinh tế xã hội

 

17/. Đa dạng sinh học:                                                                                        2TC

 

Cung cấp lý thuyết cơ bản về các học thuyết tiến hóa nguồn gốc sự sống, sự tiến hóa xét ở mức độ gen-enzym, mức độ phân tử và mức độ nhiễm sắc thể. Sự phát sinh chủng loại và cơ chế hình thành loài trong quá trình tiến hóa của sinh vật trên trái đất. Kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học; về tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với môi trường, đối với cuộc sống của con người; về các nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân sâu xa của sự mất mát đa dạng sinh học; các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học.

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương

 

1.2  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

A.     Kiến thức cơ sở:                                                                                   19TC

1/. Khí tượng nông nghiệp                                                                       2TC

                                        

Nội dung: quy luật, diễn biến của các yếu tố khí tượng xảy ra trên trái đất và mối quan hệ giữa chúng với sản xuất cây trồng. Những biện pháp tích cực, nhằm hạn chế  những ảnh hưởng có hại của thời tiết, khí hậu  đến cây trồng đồng thời phát huy những mặt có lợi của thời tiết theo mục đích của quá trình sản  xuất.

 

2/. Trắc địa bản đồ   : 2 lý thuyết   + 1 thực hành                                3TC     

                                                               

Nội dung: những vấn đề căn bản về khoa học trắc địa - bản đồ, cấu tạo, cách sử dụng các thiết bị đo, mô tả các phương pháp đo và xử lý tính toán số liệu đo. Đồng thời trình bày cách tổ chức thành lập bản đồ (bình đồ) địa hình, sử dụng bản đồ trong thiết kế và thi công các công trình trên mặt đất.

 

3/. Sinh lý thực vật   : 2 lý thuyết + 1 thực hành                                  3TC

                                                                                                                                                                                                      

Nội dung: các quá trình biến đổi sinh lý trong cơ thể thực vật, sự tác động của môi trường sống lên các quá  trình trên. Đồng thời trang bị những kiến thức thực tiễn nhằm giúp cho học viên có thể chủ động điều chỉnh các yếu tố môi trường tác động lên thực vật theo mục đích của quá trình sản xuất.

 

4/.Giá thể và dinh dưỡng cây trồng                                                       3TC    

           

Ni dung: nhu cu dinh dưỡng các loại cây rau, hoa, quả và biện pháp cung cấp; Các đặc tính cơ bản của đất về giá thể trồng cây; Nguyên lý tạo các loại giá thể; Phân loại giá thể, đặc điểm và cách sử dụng các loại giá thể thông dụng trong nghề làm vườn.

 

5/. Chọn giống cây trồng                                                                         2TC

Nội dung: phân loại giống; tiêu chuẩn của giống tốt; nguồn gốc giống cây trồng và các trung tâm khởi nguyên của giống; thuần hoá giống; cách thu thập nguồn gen; các phương pháp tạo giống mới; sử dụng ưu thế lai F1; các phương pháp chọn tạo chính; các phương pháp đánh giá; nhân giống; phổ biến giống; công nhận giống mới; chất lượng giống; sản xuất giống và duy trì.

 

6/. Côn trùng học                                                                                       2TC

Nội dung: Phân loại, mô tả hình thái côn trùng và một số động vật gây hại cây trồng, đặc biệt cây hoa, kiểng; đặc điểm sinh học và khả năng phát sinh, phát triển của côn trùng và động vật gây hại. Giới thiệu một số sâu và động vật gây hại chính cùng với biện pháp phòng trị .

 

7/. Bệnh cây                                                                                                2TC

              Nội dung: Bản chất và nguyên nhân gây bệnh. Các loại bệnh hại trên các loại cây xanh hoa kiểng và biện pháp phòng trừ chúng.

8/. Phương pháp thí nghiệm                                                                     2TC

Nội dung: Các thể thức thống kê thiết kế thí nghiệm, các phép tính toán thống kê phân tích, độ ý nghĩa của thí nghiệm theo từng thể thức thống kê, sử dụng phần mềm xử lý số liệu.

 

B.     Kiến thức ngành                                                                              28TC

 

1/.Thực vật cảnh quan                                                                               3TC

   Nội dung: Phân loại học các Họ, Loài cây phục vụ ngành cảnh quan & kỹ thuật hoa viên, từ đó lựa chọn loài cây thích hợp trong thiết kế cảnh quan và biết tra cứu các loài cây mới (hoang dại hay nhập nội) làm giàu cho vườn hoa cây cảnh.

 

2/. Diễn họa cảnh quan                                                                                3TC

Cấu trúc: 1TC (Lý thuyết) + 2TC (thực hành)

     Nội dung: Môn học rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thể hiện bằng tay các bản vẽ cảnh quan thông qua các họa cụ: bút chì, bút mực, màu nước; đồng thời cung cấp các kiến thức về quy định thể hiện bản vẽ theo tiêu chuẩn nhà nước và tiêu chuẩn bản vẽ quốc tế.

 

3/.Sinh thái cảnh quan                                                                                 2TC

Nội dung: khái niệm hệ sinh thái và nhiệm vụ của nó, vai trò sinh thái của môi trường vật lý và môi trưòng sinh học, những biến đổi trong cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái.Cấu trúc chức năng động thái của các phần tử cảnh quan. Ứng dụng trong quy hoạch và thiết kế cảnh quan và bảo tồn động thực vật.

 

4/.Nhập môn kiến trúc cảnh quan                                                              3TC

 

Nội dung: vai trò và tác dụng của nghệ thuật kiến trúc cảnh quan trong việc hình thành các đô thị và các không gian cảnh quan khác, góp phần bảo vệ môi trường và đời sống con người, nắm bắt các nghệ thuật thiết kế kiến trúc cảnh quan trong công tác thiết kế xây dựng nghệ thuật hoa viên

 

5/. Lâm nghiệp đô thị                                                                                   3TC

 

Nội dung: khái niệm về lâm nghiệp đô thị và vai trò của nó trong giai đoạn hiện nay, những nguyên lý trồng cây đô thị và các biện pháp kỹ thuật áp dụng cho cây xanh và các loại hình rừng  ở các đô thị.

 

6/ Thiết kế cảnh quan                                                                                   3TC

 

Nội dung: Trình tự  thiết kế: khảo sát , đo đạc, phỏng vấn, bản vẽ phác thảo hiện trường. Các nguyên lý, nguyên tắc và các phương pháp thiết kế cảnh quan cho không gian nhỏ, trung bình và lớn

 

7/.Quy hoạch cảnh quan                                                                               2TC

 

Nội dung: giới thiệu cho sinh viên những quá trình cơ bản trong cảnh quan và bản chất của việc biến đổi cảnh .Phương pháp nghiên cứu và trình tự quy hoạch cảnh quan thông qua các yếu tố hình thành cảnh quan và mối quan hệ của chúng.

8/.Quản lý và bảo dưỡng cảnh quan                                                           3TC

 

Nội dung: Kỹ thuật duy trì, nâng cao sự sinh trưởng, phát triển của tất cả các loại thực vật trong cảnh quan đô thị và cảnh quan thiên nhiên bằng các biện pháp chăm sóc, bảo dưỡng. Các chính sách, quy định của nhà nước về quản lý bảo dưỡng cây xanh đô thị và các cảnh quan thiên nhiên.

9/. Kỹ thuật cây xanh và cây cảnh                                                              2TC    

      

Nội dung: Kỹ thuật trồng, nhân giống, chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng cây xanh cây cảnh, cách bố trí cây xanh cây cảnh dựa vào đặc điểm hình thái, sinh lý sinh thái và yêu cầu thiết kế cảnh quan.

10/.Ngoại ngữ chuyên ngành                                                                        2TC

 

Nội dung: phương pháp học ngoại ngữ và các kỹ năng nghe, đọc hiểu, viết (trong đó chú trọng nhất kỹ năng đọc hiểu) các tài liệu chuyên môn trong ngành học.

11/. Vật liệu cảnh quan (trừ cây)                                                                  2TC

 

Nội dung:cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng thể hiện, các quy ước, quy phạm về các loại vật liệu sử dụng trong thiết kế và quy hoạch cảnh quan.

 

C.     Kiến thức chuyên ngành                                                                     25TC

 

Chuyên ngành cảnh quan và kỹ thuật hoa viên

 

1/.Kỹ thuật hạ tầng cảnh quan                                                                      3TC     

            

 

Cấu trúc: 2TC lý thuyết, 1TC thực hành

Nội dung: hệ thống cấp thoát nước cho sân vườn, các loại hệ thống tưới tự động, thủ công. Những nguyên tắc cơ bản trong chiếu sáng cảnh quan & chiếu sáng trang trí.  

 

2/.Kỹ thuật làm vườn                                                                                       3TC

 

Cấu trúc: 2TC lý thuyết, 1TC thực hành

Nội dung: các giai đoạn thu hái hạt giống, gieo ươm và trồng cây. Các biện pháp kỹ thuật cơ bản trong quá trình làm vườn, điều khiển được các quá trình nhân giống, ra hoa, tạo dáng, nhu cầu nước, phân bón của cây trồng, đặc biệt là cây xanh,  hoa, kiểng phù hợp với các yêu cầu và điều kiện thực tiễn.Các thiết bị và công cụ làm vườn. Các kỹ thuật vận hành,sử dụng, bảo quản các thiết bị và công cụ nầy trong thực tiễn của nghề làm vườn.

 

3/.Kỹ thuật trồng hoa cỏ                                                                                  2TC

 

Cấu trúc: 2TC lý thuyết, 1TC thực hành

Nội dung: Nguyên lý chọn lọc giống và kỹ thuật trồng các loại hoa ngắn ngày và các thực vật thân thảo, các loại cỏ dùng trong thiết kế cảnh quan, sân vườn, sân golf.

4/. Du lịch sinh thái                                                                                             2TC

 

Cấu trúc: 2TC lý thuyết

Nội dung: Khái niệm về du lịch sinh thái. Các loại hình du lịch sinh thái.Vai trò của con người đối với các hệ sinh thái tự nhiên. Các kiến thức và kỹ năng quy hoạch, quản lý các hoạt động du lịch sinh thái trên phương diện kỹ thuật, kinh tế và xã hội. Kỹ năng làm việc tại các công ty du lịch sinh thái.

 

Các môn tự chọn

 

5/. Nghệ thuật hoa viên                                                                                      2TC

 

Cấu trúc: 1TC lý thuyết, 1TC thực hành

Nội dung: Các kiểu hoa viên chính. Bố trí và sử dụng các vật liệu trong xây dựng hoa viên: cây xanh,hoa, kiểng, đá, đèn đá, đèn chiếu sáng, cầu, thác nước, suối, vòi phun, tiếng động,giải pháp thi công,ước tính kinh phí cho công trình hoa viên bằng đơn giá nhà nước và khoán.

 

6/.Ứng dụng GIS trong quản lý cảnh quan                                                      2TC

 

Cấu trúc: 1TC lý thuyết, 1TC thực hành

Nội dung: các thành phần, các chức năng của một hệ thống thông tin địa lý, xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu địa lý, các chức năng phân tích dữ liệu không gian cũng như  phi không gian, quá trình xây dựng và biên tập bản đồ chuyên đề, đồng thời giới thiệu một số ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý trong quản lý cảnh quan.

 

7/. Quản lý động vật hoang dã                                                                           2TC

  

Nội dung: giá trị kinh tế cũng như tình hình khai thác sử dụng nguồn tài nguyên động vật hoang dã ở nước ta hiện nay. Những vấn đề cơ bản về mặt pháp lý, những phương pháp kỹ thuật trong quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên động vật hoang dã.

 

8/.Ứng dụng CNSH trong giống cây hoa cảnh                                                 2TC

 

Cấu trúc: 1TC lý thuyết, 1TC thực hành

Nội dung: Các kỹ thuật về công nghệ sinh học hiện đại và áp dụng một cách có hiệu quả các kỹ thuật công nghệ sinh học hiện đại đó vào công tác giống cây hoa cảnh.

 

9/.Kỹ thuật nuôi cá cảnh                                                                                    2TC

 

Cấu trúc: 1TC lý thuyết, 1TC thực hành

Nội dung: khái quát về tình hình nghề nuôi cá cảnh, đặc điểm môi trường sống, đặc điểm sinh học, sinh sản, dinh dưỡng, phân bố. Kỹ thuật nuôi và kỹ thuật sản xuất giống một số loài cá nước ngọt cũng như cá cảnh biển có giá trị kinh tế.

  

10/. Đánh giá tác động môi trường                                                                2TC

 

Cấu trúc: 2TC lý thuyết

Nội dung: các phương pháp đánh giá tác động môi trường (không khí, đất, nước). Sử dụng hợp lý và bảo vệ thực vật và động vật, khả năng tái tạo các nguồn tài nguyên và những vấn đề môi trường trong các loại hình cảnh quan.

 

11/. Phong thủy ứng dụng                                                                                  2TC

 

Cấu trúc: 2TC lý thuyết

Nội dung: Những nguyên lý trong lý thuyết phong thủy. Các yếu tố phong thủy. Ứng dụng của lý thuyết phong thủy trong việc xây dựng các công trình cảnh quan hoa viên.

 

12/. Kỹ thuật trồng hoa lan                                                                              2TC

 

Cấu trúc: 2TC

Nội dung: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng hoa Lan với những nguyên tắc trồng trọt kết hợp với những biện pháp kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm dân gian.

                       

Kiến thức bổ trợ                                                                                                  4TC

               12/. Thực tập giáo trình TVCQ                                               1TC

               13/. Thực tập  nghề                                                                   3TC

               14/.Thực tập quy hoạch và thiết kế CQ                                 1TC

 

Chuyên ngành thiết kế cảnh quan

              

1/.Kỹ thuật hạ tầng cảnh quan                                                                          3TC

 

Cấu trúc: 2TC lý thuyết + 1TC thực hành

Nội dung: Hệ thống cấp thoát nước cho sân vườn, các loại hệ thống tưới tự động, thủ công. Những nguyên tắc cơ bản trong chiếu sáng cảnh quan & chiếu sáng trang trí.  

 

2/. Đồ họa ứng dụng                                                                                           3TC

 

Cấu trúc: 1TC (Lý thuyết) + 2TC (thực hành)

Nội dung: giới thiệu các phần mền cơ bản ứng dụng trong thiết kế cảnh quan bao gồm: AutoCad, Photoshop, 3D Max. Đây là những công cụ để sinh viên thực hiện đề án thiết kế và quy hoạch cảnh quan sau này.

 

3/. Nghệ thuật hoa viên                                                                                      2TC

 

Cấu trúc: 1TC lý thuyết, 1TC thực hành

Nội dung: Các kiểu hoa viên chính. Bố trí và sử dụng các vật liệu trong xây dựng hoa viên: cây xanh,hoa, kiểng, đá, đèn đá, đèn chiếu sáng, cầu, thác nước, suối, vòi phun, tiếng động,giải pháp thi công,ước tính kinh phí cho công trình hoa viên bằng đơn giá nhà nước và khoán.

 

4/. Thiết kế cảnh quan nâng cao                                                                       2TC

 

   Cấu trúc: 1 TC lý thuyết + 1 TC thực hành

Nội dung: Môn học trình bày những kiến thức cơ bản về nghệ thuật thiết kế cảnh quan, kiến thức cơ bản về tổ chức cảnh quan trong công tác thiết kế quy hoạch đô thị.

 

5/. Ứng dụng GIS trong quản lý cảnh quan                                                     2TC

  

Cấu trúc: 1TC lý thuyết + 1TC thực hành

Nội dung: các thành phần, các chức năng của một hệ thống thông tin địa lý, xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu địa lý, các chức năng phân tích dữ liệu không gian cũng như  phi không gian, quá trình xây dựng và biên tập bản đồ chuyên đề, đồng thời giới thiệu một số ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý trong quản lý cảnh quan.

 

6/. Đồ án quy hoạch cảnh quan đô thị                                                              2TC

 

Cấu trúc: 1TC lý thuyết + 1TC thực hành

Nội dung: Phương pháp xây dựng một đồ án về thiết kế cảnh quan ở quy mô vừa và lớn. Đồ án sẽ quy hoạch cây xanh cho một khu đô thị, một đô thị nhỏ hoặc một vùng cảnh quan.

 

7/. Phối kết cây xanh                                                                                           2TC

                    Cấu trúc:2TC lý thuyết + 1TC thực hành

Nội dung: Trình bày các nguyên lí, nguyên tăc phối kết , sắp đặt cây xanh trong không gian cảnh quan. Nguyên lí cân đối, hài hoà khi săp đặt cây xanh với nhau về khía cạnh màu sắc, mùi vị, hương thơm, tỉ lệ….

 

           8/.Nguyên lý quy hoạch xây dựng và KT công trình                               3TC        

                   

               Cấu trúc: 2TC (lý thuyết) + 1TC (thực hành)           

Nội dung: Lịch sử ra đời và phát triển đô thị. Cung cấp các kiến thức, nguyên lý , các quy chuẩn, quy ước trong thiết kế quy hoạch xây dựng. Cung cấp các kiến thức, nguyên lý trong thiết kế kiến trúc, các mối quan hệ bên trong công trình kiến trúc và của công trình kiến trúc với môi trường xung quanh…

 

9/. Kiến trúc công trình                                                                                       2TC

 Cấu trúc: 2TC

Nội dung: Cung cấp kiến thức cơ bản về hệ chịu lực trong các công trình kiến trúc: Các loại hình, các nguyên tắc, qui ước chung….. Các chương trình hỗ trợ tính toán khả năng chịu tải cho các kết cấu kiện trong công trình                                                             

10/. Quy hoạch cảnh quan đô thị                                                                       2TC

Cấu trúc: 2TC

Nội dung: Khái niệm quá trình hình thành các điểm dân cư, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng các khu chức năng đô thị và thiết kế quy hoạch đô thị.

 

11/. Kiến trúc cảnh quan đương đại                                                                 2TC.

Cấu trúc: 2TC

Nội dung: Kiến thức về những phong cách mới trong quy hoạch và thiết kế cảnh quan theo xu hướng hiện đại và đương đại. Những tác giả, tác phẩm nổi tiếng và phong cách thiết kế cảnh quan của họ.

 

D.    Kiến thức bổ trợ                                                                                        6TC

 

12/. Đồ án thiết kế cảnh quan 1                                                                         2TC

Cấu trúc: 2TC

Cung cÊp kiÕn thøc vµ h­íng dÉn sinh viªn lµm ®å ¸n vÒ thiÕt kÕ c¶nh quan quy m« trung b×nh. §ã cã thÓ lµ mét c«ng viªn nhá, mét tuyÕn phè, mét côm d©n c­ nhá, mét khu resort.

 

              13/. Đồ án quy hoạch cảnh quan                                                                     2TC

Cấu trúc: 2TC

Nội dung: Môn học thực hành giúp cho sinh viên nắm được phương pháp xây dựng một đồ án thiết kế cảnh quan ở quy mô vừa và lớn. Đồ án sẽ quy hoạch cây xanh cho một khu đô thị, một đô thị nhỉ hoặc một vùng cảnh quan.

 

               14/. Kỹ thuật thi công cảnh quan                                                                   2TC

Cấu trúc: 2TC

Nội dung: Môn học giúp sinh viên có kỹ năng thực tế trong việc thi công các công trình cảnh quan. Sinh viên sẽ tiếp cận công tác thi công với các hoạt động thiết thực như trồng cây, làm đường, làm bồn hoa, giàn hoa, bể nước, non bộ, thác nước…bằng các vật liệu đã chuẩn bị sẵn tại nơi thi công ( tại các công trình thực tế trong và ngoài trường hoặc tại vườn thực nghiệm).

            

   Thực tập nghề nghiệp                                                                                         4TC

Cấu trúc: 4TC thực hành

Nội dung: Môn học thực tập nghề nghiệp cung cấp những kỹ năng về thực hành trong các công đoạn từ vườn ươm - trồng cây – chăm sóc, bảo dưỡng và thay thế. Thực hành thiết kế, tạo hình cây xanh hoa cảnh, bồn hoa, thảm cỏ, sân vườn. Trang bị cho sinh viên khả năng thực hành tốt khi ra trường.

Thực tập tốt nghiệp

Thực tập tốt nghiệp                                                                                              7TC

Cấu trúc: 7TC     

Nội dung: sinh viên có thể chọn một trong 2 lãnh vực sau đây để làm báo cáo tốt nghiệp: kỹ thuật hoặc quy hoạch thiết kế  


 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 12239
Điều chỉnh lần cuối: 13-03-2008

Facebook của bộ môn. (05-04-2019)

Công ty TNHH Xây Dựng Phong Cảnh Hoàng Điệp tuyển dụng (18-03-2010)

Cúc chuồn nhái, Sao nhái (Cosmos bipinnatus Cav.) (13-01-2010)

Cúc chuồn nhái, Sao nhái (Cosmos bipinnatus Cav.) (21-07-2009)

Cọ cảnh, Kè cảnh (Brahea edulis) (29-06-2009)

Búp lệ, Bọ chó cảnh (Buddleja davidii) (15-06-2009)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (27-02-2009)

TỔ CHỨC KHOA (08-09-2008)

Thiết bị cảnh quan trong thiết kế sân vườn (28-04-2008)

Vườn đá (27-03-2008)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu tám một chín tám

Xem trả lời của bạn !