BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

Tên khoa học: Chrysalidocarpus lutescens

Tên phổ thông: Cau vàng - Cau đuôi phượng

Tên thương mại: 

Tên tiếng anh: Butterfly Palm, Golden Cane Palm, Yellow Cane Palm

Họ: Arecaceae

Nguồn gốc xuất xứ:  Madagasca

Phân bố ở Việt Nam:  Rộng khắp

 

Tên khoa học: Chamaedorea elegans (Mart.)Liebm. ex Oersted

Tên phổ thông: Cau trúc, dừa Hawai

Tên thương mại:   

Tên tiếng anh: Parlo Palm, Bamboo Palm

Họ: Arecaceae

Nguồn gốc xuất xứ:  Mexico

Phân bố ở Việt Nam:  Miền Nam

Tên khoa học: Areca catechu

Tên phổ thông: Cau ăn trái

Tên thương mại: Cau hoàng hậu

Tên tiếng anh: Betel Nut Palm, Pinang Sirih

Họ: Arecaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Á nhiệt đới

Phân bố ở Việt Nam:  Rộng khắp

 

Tên khoa học: Bucida molineti I Hoặc Terminalia molineti

Tên phổ thông: Bàng đài loan

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Dwarf Geometry Tree, Spiny Black Olive

Họ: Combretaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Bahamas

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

Tên khoa học: Araucaria columnaris

Tên phổ thông: Bách tán nam, Vương tùng

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Cook-pine, Araucaire colonne, Araucaire de cook

Họ:  Araucariaceae

Nguồn gốc xuất xứ:  Tân Calêdôni

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba bảy chín

Xem trả lời của bạn !